Waldemar von Frenckells -stiftelse

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (SP-FS) lediganslår understöd att söka för verksamhet i kåren. Ansökan görs via SP-FS och medlen beviljas av stiftelsen Waldemar von Frenckell. Alla scoutkårer som hör till SP-FS kan ansöka om understöd från stiftelsens medel.  

Medel från Waldemar von Frenckells stiftelse används år 2021 till att understöda kårprojekt med målsättning att beakta och främja mångfald i kårverksamheten. Mångfaldsåtgärder bidrar till att göra kårverksamheten öppen och mer tillgänglig för allt fler barn och unga - det blir lättare att trivas och fungera i grupperna. 

Det går bra att söka understöd även för andra kårprojekt med anknytning till temat utöver de exempel som föreslås här.    

Exempel på möjliga projekt:

  • Kåren börjar med verksamhet för en eller flera nya målgrupper (t.ex. startar upp familjescouting, gör sin verksamhet tillgänglig för personer som inte tidigare medverkat på grund av praktiska hinder o.s.v.).
  • Kåren ordnar scoutklubbsverksamhet i anslutning till skoldagen i enlighet med Finlandsmodellen.
  • Kårens verksamhet görs mer tillgänglig, t.ex. via utveckling av kommunikationen och/eller verksamheten.
  • Kåren deltar i utbildning som stöder mångfaldsarbete i kåren (t.ex. Kaikki mukaan – Alla med) och/eller införskaffar en scoutkasse med stödmaterial för tillgänglighet.
  • Kåren utvecklar och förbättrar möjligheterna för barn och unga med svag socioekonomisk ställning att få scouting till hobby.
  • Kåren utvecklar samarbeten med föreningar och instanser som specialiserat sig på mångfaldsfrågor för att gynna kårverksamheten.
  • Kåren ordnar scoutkompisprojekt eller projekt som stöder scouter att utnyttja assistenthjälp i kårens verksamhet.  

Vid beviljandet av understöd gynnas projekt som:

  • beskrivs med konkreta åtgärder,
  • har klara och konkreta resonemang om hur det planerade projektet stöder mångfald i kåren och därmed främjar kårmedlemmarnas välmående och kårens åldersgruppsverksamhet även på lång sikt, samt
  • har en färdigt uttänkt och beskriven plan för hur kåren går till väga ifall den ursprungliga planen inte förverkligas – på grund av ett för lågt deltagarantal eller av andra orsaker.   

Ansökan görs via en elektronisk blankett i Kuksa: https://kuksa.partio.fi/kotisivut/hakemuslomake_tayta.aspx?HAKId=49

Kostnader som uppstått före ett eventuellt understödsbeslut beaktas inte. De kårer som beviljats understöd delges beslutet i juni per e-post till kontaktpersonen som angettts i ansökan.

Observera att all kommunikation gällande projektet, understöd och rapportering sker via den e-postadress till kontaktpersonen som anges i ansökan. 

Ansökningstiden går ut 28.2.2021. Försenade eller bristfälliga ansökningar beaktas inte.

Begränsningar

Internationella resor understödes inte med medel från Waldemar von Frenckells stiftelse. För internationella resor kan man ansöka om understöd från Folke Bernadottes- och Kata Jouhkis minnesfond eller FiSSc-stipendier (gäller FiSSc-kårers medlemmar). Mera information om SP-FS:s stipendier finns på adressen www.partio.fi/apurahat (finska) och http://ansokan.scout.webbhuset.fi/anvisningar/ (svenska). 

Beviljat understöd ska redovisas före utgången av år 2021. Ur redovisningen ska framgå hur och när understödet är använt. I och med att ansökan skickas in har kåren förbundit sig till att använda understödet för i ansökan nämnda ändamål.  

För mera information: info(a)partio.fi eller FiSSc:s kårstödskoordinator Andrea Hynynen (andrea.hynynen(a)scout.fi)