Waldemar von Frenckells -stiftelse

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (SP-FS) lediganslår understöd att söka för verksamhet i kåren. Medlen beviljas av stiftelsen Waldemar von Frenckell. Alla scoutkårer som hör till SP-FS kan ansöka om understöd från stiftelsens medel.   

Understöd från Waldemar von Frenckells –stiftelse beviljas år 2019 för kårprojekt med målsättning att erbjuda fler än nu möjlighet att ta del av kårens verksamhet. Detta kan göras t.ex. via nya åldersgrupper, nya former av verksamhet eller rekrytering av vuxna.  

I beviljningen betonas evenemang med syfte att få fler scouter med i kåren, familjescouting samt andra projekt som ger möjlighet åt fler att scouta. Det går bra att söka understöd även för andra kårprojekt med anknytning till temat utöver de exempel som föreslås här.     

      

Exempel på möjliga projekt: 

 • Kåren ordnar ett rekryteringsevenemang som riktar sig till roverscouter och vuxna 
 • Kåren håller ett Välkommen till scoutingen -evenemang eller -utbildningstillfälle 
 • Kåren arrangerar en lägerdag för vårdnadshavare med eget program och aktiviteter, t.ex. i samband med ett kårläger.    
 • Kåren ordnar lägerbål eller en kårkväll för vuxna 
 • Kåren arrangerar en info-dag eller ett info-evenemang om scouting  
 • Kåren genomför ett evenemang eller samarbetsprojekt tillsammans med en eller flera andra aktörer med målsättningen att öka sin synlighet och få med nya medlemmar 
 • Kåren grundar en ny grupp för scouter i de äldre åldersgrupperna (t.ex. spejar- eller explorerscouter) 
 • Kåren ordnar någon form av familjescouting    
 • Kåren provar att starta en grupp i ett område där det inte finns scoutverksamhet från tidigare  

  

 Vid beviljandet av understöd gynnas projekt som: 

 • beskrivs med konkreta åtgärder 
 • har klara resonemang om hur den planerade verksamheten hjälper kåren att växa och få nya medlemmar också i framtiden 
 • har en färdigt uttänkt och beskriven plan för hur kåren går till väga ifall den ursprungliga planen inte förverkligas – på grund av ett för lågt deltagarantal eller av andra orsaker.    

 

Ansökan görs via elektronisk blankett 

 

Ansökan görs via en elektronisk blankett på adressen www.partio.fi/frenckell. Direktlänk här

Den ifyllda elektroniska blanketten bör skrivas ut, undertecknas och därefter postas till adressen:   

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry  
Waldemar von Frenckell -understöd 
Tölögatan 55 
00250 Helsingfors   

Försenade eller bristfälliga ansökningar behandlas ej. Kostnader som uppstått före ett eventuellt understödsbeslut beaktas inte. De kårer som beviljats understöd delges beslutet skriftligt i juni.  

Ansökningstiden går ut 28.2.2019. Försenade eller bristfälliga ansökningar beaktas inte. 

 
Begränsningar 

Internationella resor understödes inte med medel från Waldemar von Frenckells stiftelse. För internationella resor kan man ansöka om understöd från Folke Bernadottes- och Kata Jouhkis minnesfond eller FiSSc-stipendier (gäller FiSSc-kårers medlemmar). Mera information om SP-FS:s stipendier finns på adressen www.partio.fi/apurahat (finska) http://ansokan.scout.webbhuset.fi/anvisningar/ (svenska).  

Beviljat understöd ska redovisas före utgången av år 2019. Ur redovisningen ska framgå hur och när understödet är använt. I och med att ansökan undertecknas och skickas in har kåren förbundit sig till att använda understödet för i ansökan nämnda ändamål.   

För mera information: info@partio.fi