Waldemar von Frenckells -stiftelse

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (SP-FS) lediganslår understöd att söka för verksamhet i kåren. Ansökan görs via SP-FS och medlen beviljas av stiftelsen Waldemar von Frenckell. Alla scoutkårer som hör till SP-FS kan ansöka om understöd från stiftelsens medel.   

Medel från Waldemar von Frenckells stiftelse används år 2023 till att understöda kårprojekt som anknyter till programsatsningen Från ord till handling. 

Från ord till handling! 

Från ord till handling är scoutingens programsatsning för 2022-2023. Genom programsatsningen får scouterna bekanta sig med Förenta Nationernas mål för en hållbar utveckling (Agenda 2030) och arbeta för en bättre värld. Programsatsningen uppmuntrar under år 2023 scouter att handla för en bättre värld i enlighet med målsättningarna i Agenda 2030. Tanken är att dessa handlingar görs i ett större sammanhang än den egna kåren och att de uppmuntrar människor, grupper och sammanslutningar också utanför scouterna att ta del i arbetet. 

Det går bra att söka understöd även för andra kårprojekt med anknytning till temat utöver de exempel som föreslås här. 

  

Exempel på möjliga projekt:

  • Kåren genomför ett projekt kring någon eller några av de handlingstips som breskrivs på programsatsningens nätsida på scoutprogrammet.fi. 

  • Kåren ordnar utbildande evenemang, utfärder eller studiebesök som anknyter till Agenda 2030. 

  • Kåren ordnar jippon, en kampanj och/eller andra aktiviteter som främjar hållbar utveckling, t.ex. för scouternas familjer och vänner, för lokalsamhället, tillsammans med en intresseorganisation eller andra samarbetspartners. 

  • Projektet kan gälla en eller flera åldersgrupper i kåren. 

  • Projektet kan vara lokalt, regionalt eller internationellt. 

  • Projektet kan fokusera på vilket som helst av de teman som ingår i de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.   

Vid beviljandet av understöd gynnas projekt som:

  • beskrivs med konkreta åtgärder, (Vad görs, när och hur?) 

  • tydligt klargör vilket mål för hållbar utveckling i Agenda 2030 som projektet fokuserar på  

  • tydligt och konkret förklarar hur det planerade projektet bidrar till att främja det utvalda målet/målen för hållbar utveckling enligt Agenda 2030 

  • har en färdigt uttänkt och beskriven plan för hur kåren går till väga ifall den ursprungliga planen inte förverkligas.   

Ansökan görs via en elektronisk blankett i medlemsregistret Kuksa: https://kuksa.partio.fi/kotisivut/hakemuslomake_tayta.aspx?HAKId=65

 

Kostnader som uppstått före ett eventuellt understödsbeslut beaktas inte. 

Inom mars meddelas per e-post till kontaktpersonen som angetts i ansökan om kårens ansökan förordas och går vidare till stiftelsen för behandling. Det slutgiltiga beslutet delges i juni per e-post till de kårer som beviljats understöd per e-post till kontaktpersonen.  

Observera att all kommunikation gällande projektet, understöd och rapportering sker via den e-postadress till kontaktpersonen som anges i ansökan.  

Ansökningstiden går ut 28.2.2023. Försenade eller bristfälliga ansökningar beaktas inte. 


Begränsningar

Internationella resor understödes inte med medel från Waldemar von Frenckells stiftelse. För internationella resor kan man ansöka om understöd från Folke Bernadottes- och Kata Jouhkis minnesfond eller FiSSc-stipendier (gäller FiSSc-kårers medlemmar). Mera information om SP-FS:s stipendier finns på adressen www.partio.fi/apurahat (finska) och http://ansokan.scout.webbhuset.fi/anvisningar/ (svenska). 

Beviljat understöd ska användas under det år det beviljats för och redovisas före utgången av år 2023. Ur redovisningen ska framgå hur och när understödet är använt. I och med att ansökan skickas in har kåren förbundit sig till att använda understödet för i ansökan nämnda ändamål.  

Länk till rapporteringsformuläret: https://link.webropolsurveys.com/S/3C9094BF1140DAD9 

För mera information: info(a)partio.fi eller FiSSc:s frivilligkoordinator Andrea Hynynen, andrea.hynynen(a)scout.fi