Waldemar von Frenckells -stiftelse

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (SP-FS) lediganslår understöd att söka för verksamhet i kåren. Ansökan görs via SP-FS och medlen beviljas av stiftelsen Waldemar von Frenckell. Alla scoutkårer som hör till SP-FS kan ansöka om understöd från stiftelsens medel.  

Medel från Waldemar von Frenckells stiftelse används år 2022 till att understöda kårprojekt med målsättning att stärka och utveckla verksamhet för spejarscouter, explorerscouter och/eller roverscouter.

De här åldersgrupperna är centrala med tanke på kårens livskraft och framtidsutsikter. Det är ytterst viktigt att få de äldre åldersgrupperna att fungera bra och minska bortfallet bland 12-22-åriga scouter, för att kårverksamheten ska fungera även i framtiden och vidareutvecklas.

Det går bra att söka understöd även för andra kårprojekt med anknytning till temat utöver de exempel som föreslås här.    

   

Exempel på möjliga projekt:

 • Kåren ordnar egna åldersgruppsevenemang för spejar-, explorer- och/eller roverscouter.
 • Kåren inleder och stöder Finlandsprojekt för roverscouterna.
 • Kåren inleder och stöder planeringen av ett utlandsprojekt för roverscouterna (obs! se begränsningar nedanför).
 • Kåren ordnar en rekryteringkampanj eller -evenemang  för att få fler spejar-, explorer- och/eller roverscouter.
 • Kåren marknadsför och ökar synligheten för spejar-, explorer- och roverscoutverksamheten.
 • Kåren bygger upp/utvecklar lotsverksamhet lokalt, exempelvis inom kårteamet. 
 • Kåren utvecklar lokala samarbeten, exempelvis inom kårteamet, som gagnar och stärker verksamheten för spejar-, explorer och roverscouter.
 • Kåren ordnar en egen gruppledarutbildning eller gör ett projekt som sporrar och stöder explorerscouters deltagande i gruppledarutbildningen samt kursens praktikdel som görs i kåren.

Vid beviljandet av understöd gynnas projekt som:

 • beskrivs med konkreta åtgärder (Vad görs?),
 • tydligt och konkret förklarar hur det planerade projektet stöder verksamhet för spejar-, explorer- och roverscouter i kåren och därmed främjar kårens välmående och fortlevnad även på lång sikt (Varför görs detta och vilka positiva effekter har projektet för åldersgrupperna och kåren?), samt
 • har en färdigt uttänkt och beskriven plan för hur kåren går till väga ifall den ursprungliga planen inte förverkligas.   

 

Ansökan görs via en elektronisk blankett i medlemsregistret Kuksa: https://kuksa.partio.fi/kotisivut/hakemuslomake_tayta.aspx?HAKId=58

Kostnader som uppstått före ett eventuellt understödsbeslut beaktas inte. 

Inom mars meddelas per e-post till kontaktpersonen som angetts i ansökan om kårens ansökan förordas och går vidare till stiftelsen för behandling.  Det slutgiltiga beslutet delges i juni till de kårer som beviljats understöd per e-post till kontaktpersonen.

Observera att all kommunikation gällande projektet, understöd och rapportering sker via den e-postadress till kontaktpersonen som anges i ansökan. 

Ansökningstiden går ut 28.2.2022. Försenade eller bristfälliga ansökningar beaktas inte.

Begränsningar

Internationella resor understödes inte med medel från Waldemar von Frenckells stiftelse. För internationella resor kan man ansöka om understöd från Folke Bernadottes- och Kata Jouhkis minnesfond eller FiSSc-stipendier (gäller FiSSc-kårers medlemmar). Mera information om SP-FS:s stipendier finns på adressen www.partio.fi/apurahat (finska) och http://ansokan.scout.webbhuset.fi/anvisningar/ (svenska). 

Beviljat understöd ska användas under det år det beviljats för och redovisas före utgången av år 2022. Ur redovisningen ska framgå hur och när understödet är använt. I och med att ansökan skickas in har kåren förbundit sig till att använda understödet för i ansökan nämnda ändamål.  

Länk till rapporteringsformuläret: https://link.webropolsurveys.com/S/B61CA7CD3B7D08B1

För mera information: info(a)partio.fi eller FiSSc:s kårstödskoordinator Andrea Hynynen, andrea.hynynen(a)scout.fi