Waldemar von Frenckells -stiftelse

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (SP-FS) lediganslår understöd att söka för verksamhet i kåren. Ansökan görs via SP-FS och medlen beviljas av stiftelsen Waldemar von Frenckell. Alla scoutkårer som hör till SP-FS kan ansöka om understöd från stiftelsens medel.   

Medel från Waldemar von Frenckells stiftelse används år 2024 till att understöda kårprojekt som förstärker kårens livskraft och synlighet och som har en positiv inverkan på medlemsutvecklingen i kåren. Understöd ges till projekt som anknyter till (någon av) följande målsättningar i scoutingens strategi:   

 • Allt fler barn och unga är scouter 
 • Personer med invandrarbakgrund hittar en hobby i scoutingen 
 • Scouting förverkligas på ett mångsidigt sätt i hela landet och vi skapar modigt nya sätt att scouta    

Varför är det så viktigt att tänka på medlemsutvecklingen och att få med nya?  

Scouting stöder barns och ungas fostran och uppmuntrar till att utvecklas både som individ och som en del av en grupp. För att fler barn och unga ska få uppleva scoutingen – äventyr, kompisar och en chans till personlig utveckling – behöver kårens synas, nå ut till olika målgrupper och kontinuerligt få med nya: barn, unga och vuxna.  

Scoutfostran lyckas bäst då det finns program för alla åldersgrupper och grupperna är tillräckligt stora. Nya medlemmar är avgörande för kårens framtid: av barn och unga som kommer med nu blir så småningom nya scoutledare och nya vuxna kan ge ett välkommet tillskott till ledarkåren, ge ny input och idéer och dela på jobbet. En kår som utvecklas är en välmående kår. 

En kår med många medlemmar i olika åldrar har också större chans att synas och höras i lokalsamhället, och t.ex. påverka frågor som  berör kårens verksamhetsförutsättningar. När vi blir fler scouter i verksamheten blir det också enklare, roligare och helt enkelt bättre.   

Här nedanför ges konkreta exempel på olika kårprojekt. Det går bra att söka understöd även för andra kårprojekt med anknytning till temat utöver de exempel som föreslås här.      

  

Exempel på möjliga projekt:

 • Kåren ordnar utbildning, evenemang, en kampanj och/eller vidtar andra åtgärder som breddar medlemsrekryteringen eller förstärker medlemsutvecklingen i kåren.   
 • Kåren förverkligar evenemang, jippon, en kampanj och/eller andra aktiviteteter som når olika målgrupper (barn, unga, familjer, olika språk- eller kulturella grupper m.fl.) och får med nya i verksamheten. 
 • Kåren genomför själv eller deltar i evenemang/aktiviteter i skola, annan utbildningsinstans, på mässa, på föreningsträff(ar) eller liknande för att synliggöra sin verksamhet och få med nya.    
 • Kåren genomför ett projekt som klart förbättrar kårens synlighet och marknadsföring på orten och/eller sociala medier 
 • Projektet kan gälla en eller flera åldersgrupper i kåren. 
 • Projektet kan göras i kåren eller i samarbete med andra scoutkårer, föreningar, organisationer med kontakter till nyfinländare eller andra samarbetsparter.  
 • Projektet kan vara lokalt, regionalt eller nationellt. 

 

Vid beviljandet av understöd gynnas projekt som:

 • beskrivs med konkreta åtgärder och har en klar målsättning, (Vad görs, när och hur? Vad vill ni uppnå?) 

 • tillför någonting nytt till vad kåren brukar göra. Projektet behöver inte vara väldigt stort, men ska innebära en (liten) extra satsning utöver vad kåren gjort förut.     

 • tydligt och konkret förklarar hur det planerade projektet förväntas bidra till att främja medlemsutvecklingen och kårens livskraft. 

 • har en färdigt uttänkt och beskriven plan för hur kåren går till väga ifall den ursprungliga planen inte förverkligas.    

Ansökan görs via en elektronisk blankett i Kuksa (logga in i Kuksa före du öppnar ansökningsblankettent):  https://kuksa.partio.fi/kotisivut/hakemuslomake_tayta.aspx?HAKId=73

 

Kostnader som uppstått före ett eventuellt understödsbeslut beaktas inte. 

Inom mars meddelas per e-post till kontaktpersonen som angetts i ansökan om kårens ansökan förordas och går vidare till stiftelsen för behandling. Det slutgiltiga beslutet delges i juni per e-post till de kårer som beviljats understöd per e-post till kontaktpersonen.  

Observera att all kommunikation gällande projektet, understöd och rapportering sker via den e-postadress till kontaktpersonen som anges i ansökan.  

Ansökningstiden går ut 29.2.2024. Försenade eller bristfälliga ansökningar beaktas inte. 


Begränsningar

Internationella resor understödes inte med medel från Waldemar von Frenckells stiftelse. För internationella resor kan man ansöka om understöd från Folke Bernadottes- och Kata Jouhkis minnesfond eller FiSSc-stipendier (gäller FiSSc-kårers medlemmar). Mera information om SP-FS:s stipendier finns på adressen www.partio.fi/apurahat (finska) och https://ansokan.scout.fi/anvisningar/ (svenska).  

Beviljat understöd ska användas under det år det beviljats för och redovisas före utgången av år 2024. Ur redovisningen ska framgå hur och när understödet är använt. I och med att ansökan skickas in har kåren förbundit sig till att använda understödet för i ansökan nämnda ändamål.   

Länk till rapporteringsformuläret: https://link.webropol.com/s/apuraharaportti2024 

 

För mera information: info@partio.fi eller FiSSc:s koordinator för kompetensutveckling Andrea Hynynen, andrea.hynynen(at)scout.fi