Waldemar von Frenckells -stiftelse

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (SP-FS) lediganslår understöd att söka för verksamhet i kåren. Medlen beviljas av stiftelsen Waldemar von Frenckell. Alla scoutkårer som hör till SP-FS kan ansöka om understöd från stiftelsens medel.  

Understöd från Waldemar von Frenckells –stiftelse beviljas år 2018 för kårprojekt med målsättning att understöda de äldre åldersgruppernas verksamhet, speciellt någon form av lotsverksamhet i enlighet med programsatsningen.

Exempel på möjliga projekt:

  • Kåren genomför ett projekt eller arrangerar en inrikesresa som utvecklar kårmedlemmarnas kontakter till andra scouter i samma åldersgrupp. Ni kan t.ex. utföra scoutprogrammets aktiviteter för spejar-, explorer- eller roverscouter i samarbete med andra kårer, även över språkgränsen.
  • Kåren ordnar ett evenemang för scouter i de äldre åldersgrupperna, gärna tillsammans med scouter från andra kårteam eller områden, där man sinsemellan delger och lär sig av varandras goda erfarenheter.
  • Kåren genomför ett projekt som stöder kårens explorerscouters deltagande i gruppledarutbildning och deras ledarskapsövning
  • Kåren genomför ett projekt vars syfte är att stöda kårens lotsar i att utveckla kunskaper och färdigheter de behöver i sitt uppdrag
  • Kåren arrangerar ett evenemang med syfte att stöda rekrytering och introduktion av lotsar 
  • Kåren arrangerar tillsammans med en annan förening eller scoutkår en utbildning för lotsarna (scoutdistriktens, FiSSc:s eller SP-FS:s kursavgifter stöds inte via dessa medel)

 

Vid beviljandet av understöd gynnas projekt som:

  • beskrivs med konkreta åtgärder
  • har klara resonemang om hur den planerade verksamheten främjar de äldre åldersgruppernas verksamhet och lotsverksamhet även framöver
  • har en klar målgrupp (till vem verksamheten riktas) och
  • har en färdigt uttänkt och beskriven plan för hur kåren går till väga ifall den ursprungliga planen inte förverkligas – på grund av ett för lågt deltagarantal eller av andra orsaker.   

 

Ansökan görs via elektronisk blankett

 

Ansökan görs via en elektronisk blankett på adressen www.partio.fi/frenckell. Den ifyllda elektroniska blanketten bör skrivas ut, undertecknas och därefter postas till adressen:  

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry 
Waldemar von Frenckell -understöd
Taru Hakanen 
Tölögatan 55
00250 Helsingfors  

Försenade eller bristfälliga ansökningar behandlas ej. Kostnader som uppstått före ett eventuellt understödsbeslut beaktas inte. De kårer som beviljats understöd delges beslutet skriftligt i juni. 

Ansökningstiden går ut 28.2.2018. Försenade eller bristfälliga ansökningar beaktas inte.


Begränsningar

 

Internationella resor understödes inte med medel från Waldemar von Frenckells stiftelse. För internationella resor kan man ansöka om understöd från Folke Bernadottes- och Kata Jouhkis minnesfond eller FiSSc-stipendier. Mera information om SP-FS:s stipendier finns på adressen www.partio.fi/apurahat (finska) och http://ansokan.scout.webbhuset.fi/anvisningar/ (svenska). 

Beviljat understöd ska redovisas före utgången av år 2018. Ur redovisningen ska framgå hur och när understödet är använt. I och med att ansökan undertecknas och skickas in har kåren förbundit sig till att använda understödet för i ansökan nämnda ändamål.  

För mera information: projektkoordinator Taru Hakanen, taru.hakanen@scout.fi, 040 451 9164.