Svenska kulturfonden

Svenska kulturfondens understöd för scoutkårer ansöks via Finlands Svenska Scouter r.f. Ansökningstiden i år är 1-31.3.2018 Beskeden publiceras senast v 17 på förbundets webbplats och de sökande kårernas besked sänds per e-post till kontaktpersonen.

 

Ändamålet för vilket understöd söks ska inkludera ett flertal scouter och vara aktuellt. Understöd kan ansökas för både projekt och ordinarie verksamhet. I bedömningen av ansökningar fästs särskild vikt vid ansökans ändamål, verksamhets- eller projektplanens trovärdighet och att budgeten är realistisk. Ansökan bör vara omsorgsfullt gjord och inlämnad inom utsatt tid. Försenade ansökningar behandlas inte.

Den kår som beviljats understöd förbinder sig att rapportera till FiSSc inom en månad efter avslutat projekt eller senast i slutet av året om det gäller verksamhetsbidrag. Observera att allmänt bidrag för verksamheten inte kan sökas/inte beviljas för två år i rad. Redovisningen sker elektroniskt och länken sänds till kårens representant i november ifall kåren inte innan dess anmält om avslutat projekt. Länken till rapporten sänds i så fall tidigare till den kåren.

 

Ordinarie verksamhet

Om kåren ansöker om bidrag för den ordinarie verksamheten vill vi att ni beskriver till vad i den ordinarie verksamheten bidraget kommer att användas. Vi förutsätter att kårens grundverksamhet inte är beroende av Kulturfondens stipendium utan att ett eventuellt stipendium bidrar till ett specifikt område. Tidigare ansökningar har bland annat lyft fram möjligheten att använda ekologisk mat på kårens evenemang, material för hantverksaktiviteter och intern utbildning för kårens ledare. Då kåren beviljats bidrag för den löpande verksamheten kan kåren nästa gång söka om bidrag för den löpande verksamheten efter två år.

 

Projekt

Projekt kan förverkligas under ett år eller flera år (max 3 år). Vid fleråriga projekt bör både en plan och budget över hela projektet samt en detaljerad projektplan och budget för det första inledande året inlämnas.

Kårerna kan beviljas bidrag för anskaffningar som gagnar flera personer och där också annan finansiering finns. Då ansökan gäller materialanskaffningar bör kåren tydligt påvisa hur det nya materialet gynnar scoutverksamheten i kåren.

 

Scoutingens strategiska mål för 2015-2018:

  • Scouting för alla
  • Scouting fostrar till gott ledarskap
  • Scouting är en initiativtagande samarbetspartner

 

 

Anvisningar för ansökan
(läs noga igenom före ni fyller i ansökan!):

• Ansökan görs med omsorg och lämnas in inom utsatt tid. Ofullständiga ansökningar kan förkastas!

• Till ansökan bifogas: en tydlig plan och budget samt kårens senaste verksamhetsberättelse och bokslut.

• Projektplan och budget bör vara realistiska och trovärdiga.

• Budgetens inkomster och kostnader ska stämma överens. Det är en fördel om projektet har flera inkomstkällor. Tidigare stipendier och understöd beaktas i bedömningen och bör nämnas.

• Bidrag beviljas inte för redan avslutade projekt.

• Den kår som beviljats understöd förbinder sig att rapportera till FiSSc hur understödet använts. Instruktioner skickas till de kontaktpersoner som kåren uppgett i samband med ansökan. Kåren kan inte ansöka om stipendium på nytt innan redovisningen är gjord.

 

Bilagorna är obligatoriska! (projektplan + budget, verksamhetsberättelse/årsberättelse + bokslut). Ansökningar som saknar de obligatoriska bilagorna är ofullständiga och kan förkastas. 

Vad prioriteras vid utdelningen?

  • Verksamhet/projekt som stöder scoutingens strategiska målsättningar prioriteras (se ovan).
  • Satsningar där flera kårer eller andra föreningar samarbetar prioriteras. 
  • Det är en fördel om understödet gagnar ett flertal scouter i olika åldersgrupper
  • Satsningar som bidrar till en ökad mångfald och/eller ökad tillväxt inom kåren eller förbundet prioriteras.
  • Ändamål som främjar användandet av scoutprogrammet i kåren prioriteras.

 

Vi hoppas att ni utnyttjar möjligheten att ansöka om understöd för att utveckla och satsa på kårens medlemmar och kårverksamheten. För hjälp med ansökningarna eller ifall ni har frågor gällande understöd för eventuella projekt ni planerar kan ni vända er till Frida (frida.lundberg(ät)scout.fi, 050-4434862) eller Jonna (jonna.sahala(ät)scout.fi, 050 3535037).

Vi hjälper er gärna att göra god scouting!

Kulturfonden -ansökan 2018

Budget - redogör för inkomster och kostnader samt vid behov kommentarer till budgeten.
Bilagor:
1. Verksamhetsberättelse (senaste godkända)
2. Bokslut (senaste godkända)
3. Verksamhetsplan 2018/Projektplan
4. Budget 2018/Projektbudget
Spamfilter
Skriv siffran 3 med bokstäver: