Svenska kulturfonden


Svenska kulturfondens understöd för scoutkårer ansöks via Finlands Svenska Scouter r.f. FiSSc söker om medlen för förbundspaketet via en skild ansökan till fonden i september och beskedet är utlovat under november månad. Förbundspaketet betalas till förbunden i början av januari.  

Ansökningstiden är 1-31.1 Beskeden publiceras på förbundets webbplats och delges kårerna senast före medlet av mars. De sökande kårernas besked sänds per e-post till kontaktpersonen.

Nytt för år 2021 är att de som erhållit bidrag i högre grad ska synliggöra vad de gör med hjälp av bidraget. Fondens logga ska finnas synlig men utöver det ska förbundet hjälpa till att synliggöra bidragets genomslagskraft för det syfte som angivits.

Kriterier för ändamålet för vilket understöd söks:

 • Åtgärderna stärker kårens livskraft d.v.s. stöder intagning av nya medlemmar i verksamheten, ex. kampanjer och andra synliga åtgärder för att få med nya scouter (strategiskt mål: Scoutingen växer)
   
 • Åtgärderna stöder scouters och/eller ledares kompetensutveckling och synliggörandet av kunskap som erhållits i scouterna (strategiskt mål: Scouting ger färdigheter för livet)
   
 • Åtgärderna stärker stödet till ledarna i kåren t.ex. plan för introduktion till uppdrag, systematisk användning av handslag, hållbara uppdrag i form av arbetsfördelning ex. chefstrio (strategiskt mål: Scoutingen är det bästa stället för frivilligarbete)

Dessutom ska kåren i sin ansökan kunna påvisa att man via åtgärderna inkluderar ett flertal scouter och att åtgärderna är relevanta och aktuella.

Understöd kan ansökas för både projekt och ordinarie verksamhet. Verksamhetsbidrag kan sökas och beviljas vartannat år. I bedömningen av ansökningar fästs särskild vikt vid ansökans ändamål, verksamhets- eller projektplanens trovärdighet och att budgeten är realistisk. Ansökan bör vara omsorgsfullt gjord och inlämnad inom utsatt tid. Försenade ansökningar behandlas inte.

Den totala summan är begränsad så styrelsen beaktar i utdelningen de ansökningar som bäst motsvarar de strategiska målsättningarna och har målsättningar som kan nås.

Den kår som beviljats understöd förbinder sig att rapportera till FiSSc inom en månad efter avslutat projekt eller senast i slutet av året om det gäller verksamhetsbidrag. Observera att allmänt bidrag för verksamheten inte kan sökas/inte beviljas för två år i rad. Redovisningen sker elektroniskt och länken sänds till kårens representant i november ifall kåren inte innan dess anmält om avslutat projekt. Länken till rapporten sänds i så fall tidigare till den kåren.

 

Ordinarie verksamhet 

Om kåren ansöker om bidrag för den ordinarie verksamheten vill vi att ni beskriver till vad i den ordinarie verksamheten bidraget kommer att användas. Vi förutsätter att kårens grundverksamhet inte är beroende av Kulturfondens stipendium utan att ett eventuellt stipendium bidrar till ett specifikt område. Tidigare ansökningar har bland annat lyft fram möjligheten att använda ekologisk mat på kårens evenemang, material för hantverksaktiviteter och intern utbildning för kårens ledare. Då kåren beviljats bidrag för den löpande verksamheten kan kåren nästa gång söka om bidrag för den löpande verksamheten efter två år.

Projekt 

Projekt kan sökas för varje år. För fleråriga projekt söks bidraget skilt för varje år. Både en plan och budget för hela det fleråriga projektet samt en detaljerad projektplan och budget för årets ansökan ska inlämnas.

Kårerna kan beviljas bidrag för anskaffningar som gagnar flera personer och där också annan finansiering finns. Då ansökan gäller materialanskaffningar bör kåren tydligt påvisa hur det nya materialet gynnar scoutverksamheten i kåren.

 

Anvisningar för ansökan (läs noga igenom före ni fyller i ansökan): 

 • Ansökan görs med omsorg och lämnas in inom utsatt tid. Ofullständiga ansökningar kan förkastas.
 • Till ansökan bifogas: en tydlig plan och budget samt kårens senaste verksamhetsberättelse och bokslut.
 • Projektplan och budget bör vara realistiska och trovärdiga.
 • Budgetens inkomster och kostnader ska stämma överens. Det är en fördel om projektet har flera inkomstkällor. Tidigare erhållna stipendier och övriga understöd beaktas i bedömningen och bör nämnas.
 • Bidrag beviljas inte för redan avslutade projekt.
 • Den kår som beviljats understöd förbinder sig att rapportera till FiSSc hur understödet använts. Instruktioner skickas till de kontaktpersoner som kåren uppgett i samband med ansökan. Kåren kan inte ansöka om stipendium på nytt innan redovisningen är gjord.

Bilagor är obligatoriska

Bilagorna är obligatoriska (projektplan + budget, verksamhetsberättelse/årsberättelse + bokslut). Ansökningar som saknar de obligatoriska bilagorna är ofullständiga och kan förkastas. Vid problem kan bilagor skickas per e-post till frida.lundberg(ät)scout.fi.

Vad prioriteras vid utdelningen? 

 • Verksamhet/projekt som stöder scoutingens strategiska målsättningar prioriteras (se ovan).
 • Satsningar där flera kårer eller andra föreningar samarbetar prioriteras.
 • Det är en fördel om understödet gagnar och involverar ett flertal scouter i olika åldersgrupper.
 • Satsningar som bidrar till en ökad mångfald och/eller ökad tillväxt inom kåren eller förbundet prioriteras.
 • Ändamål som främjar användandet av scoutprogrammet och stärker scoutfostran i kåren prioriteras.

Vi hoppas att ni utnyttjar möjligheten att ansöka om understöd för att utveckla och satsa på kårens medlemmar och kårverksamheten. För hjälp med ansökningarna eller ifall ni har frågor gällande understöd för eventuella projekt ni planerar kan ni vända er till Frida (frida.lundberg(ät)scout.fi, 050 4434862) eller Jonna (jonna.sahala(ät)scout.fi, 050 3535037).

                                

Vi hjälper er gärna att göra god scouting!