FiSSc-stipendier

Observera att: Stipendier för Jamboreen 2023, kan inte ansökas ännu år 2022.

Stipendium kan ansökas av enskild scout för deltagande i kurser och programevenemang arrangerade av FiSSc, SP-FS, de finska scoutdistrikten eller kurser arrangerade av andra organisationer som direkt gagnar scoutverksamheten.Om man väljer personligt stipendium kan sökanden även söka för verksamhet arrangerad av kår eller för införskaffning av personlig utrustning.

Stipendier kan utdelas som:
• Stipendium för att täcka deltagarkostnader i och/eller resekostnader till utbildning
• Stipendium för att täcka deltagarkostnader i och/eller resekostnader programevenemang
• Scoutevenemang utomlands
• Personligt stipendium
 

Deltagande i utbildning prioriteras. Stipendier för att täcka deltagaravgifter prioriteras framom stipendier för att täcka resekostnader. Om du ansöker om stipendium för totalkostnaderna för ett evenemang bör det tydligt framkomma hur stor deltagaravgiften respektive resekostnaden är. I ansökningar av ledare bör det tydligt framkomma hur FiSSc eller scouting i Finland gagnas av att scoutledaren i fråga beviljas ett stipendium.
Evenemang som kåren subventionerar eller som scouten får stipendier för från anda instanser ska framgå ur ansökan. För dessa evenemang beviljas inte i regel FiSSc-stipendium utan välmotiverad ansökan.

Personligt stipendium kan beviljas åt en enskild scout på grund av sociala och ekonomiska omständigheter, som klart bör framgå av ansökan.

Stipendium kan endast erhållas på ansökan av enskild scout för de personliga kostnaderna. Kårverksamhet kan inte finansieras via deltagares stipendiepengar. Ansökningarna behandlas två gånger om året och ansökningstiderna är 16.10-15.4 och 16.4-15.10. Ansökan kan inte göras retroaktivt för redan uppkomna kostnader. Däremot kan man söka för delevenemang som ännu inte varit. Behandlingen av ansökningar inleds efter ansökningstidens utgång och slutförs senast en månad efter denna. Vänligen kontakta kansliet ifall du är osäker eller vill ha råd.

OBS! Endast medlemmar i scoutkårer som är medlemmar i Finlands Svenska Scouter r.f. kan beviljas FiSSc-stipendium.

 

FiSSc-stipendium ansökningsblankett med DL 15.4.2023

Beskeden skickas per e-post till den e-postadress ansökande uppger nedan.
Jag ansöker om stipendium för:
Redogör för dina kostnader för ändamålet (vad, hur mycket, eventuell budget).
Jag söker på sociala- eller ekonomiska grunder
Skriv siffran 5 med bokstäver: